Jasius – Voorwaarden

Op deze pagina leg ik je graag de richtlijnen van de praktijk uit. Je vindt deze richtlijnen ook als algemene voorwaarden in de praktijk.

 

1. Algemeen

Deze betaling- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten die Daktylus Osteopathie Praktijk sluit met haar patiënten.

 

2. Afspraken

In de patiëntenagenda van Daktylus Osteopathie Praktijk leggen we afspraken vast. Als je onverhoopt een afspraak niet kunt nakomen, dan dien je 24 uur van te voren deze afspraak persoonlijk af te zeggen. Doe je dat niet, dan hebben wij het recht om 50% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij jou in rekening te brengen.
Als Daktylus Osteopathie Praktijk een afspraak afzegt, dan plannen we samen opnieuw een datum en tijdstip. In dit geval kun je als patiënt geen aanspraak maken op een vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

 

3. Betalingen

3.1 Vergoedingen

Via de website van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Osteopathie kun je meer informatie vinden over vergoedingen. Per zorgverzekeraar staan daar de voorwaarden voor osteopathie vergoedingen.Deze kunnen zowel per verzekeraar als per polis verschillen.
Indien jouw verzekeraar niet in de lijst staat, informeer dan zelf bij je zorgverzekeraar. Om zekerheid te krijgen over vergoeding adviseren wij je in elk geval te controleren of en hoeveel behandelingen de verzekeraar vergoedt. Daktylus Osteopathie Praktijk en NVO zijn niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende informatie.

3.2 Behandelkosten

Voor kosten van behandeling van kinderen ontvangen de wettelijke vertegenwoordigers de rekening. Kinderen zijn minderjarigen van 0 tot en met 14 jaar. De kosten voor een osteopatisch consult of een osteopatische behandeling in onze praktijk dienen na de behandeling of consult contant te worden voldaan. In de praktijk vind je de actuele tarieven.

3.3 Gefactureerde betalingen

Daktylus osteopathie praktijk heeft de vordering van de gefactureerde betalingen overgedragen aan debiteurenadministratie bedrijf Uwnota.nl. Je ontvangt na de consult en factuur van uwnota.nl.

3.4 Betalingsvoorwaarden uwnota.nl

3.4.1 De kosten die voortvloeien uit een (para) medische behandeling en/of verstrekking worden door uwnota.nl bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt in rekeining gebracht.

3.4.2 Het nota dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van uwnota.nl te zijn bijgeschreven.

3.4.3 Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is uw nota.nl gerechtigd om, zonder verder ingebrekestellingen, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.

3.4.4 Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan uwnota.nl te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn zorgverzekerings maatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op de declaratie formulier van de zorverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en aan uwnota.nl

3.4.5 Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indien, bij voorkeur op de website www.uwnota.nl

 

4. Registers

Daktylus Osteopathie Praktijk is geregistreerd bij de NRO (Nederlandse Register voor Osteopathie) en is lid van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

 

5. Vragen & klachten

5.1 Regeling

Vragen en reclamaties over de in rekening gebrachte tarieven of klachten over de verrichtte behandeling(en), dien je binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Daktylus Osteopathie Praktijk te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiënt blijft overeind. Deze betalingsverplichting geldt ook wanneer de patiënt een klacht indient bij het NVO, NRO of andere instantie, tenzij de beweerdelijk tekortkoming van Daktylus Osteopathie Praktijk (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

5.2 Klachtencommissie

Erkende osteopaten, zoals Daktylus Osteopathie Praktijk, staan geregistreerd bij de NRO. Het Nederlandse Register voor Osteopathie (NRO) houden ieder toezicht op het functioneren van haar leden en staan borg voor een veilige en kwaliteitsvolle behandeling.Voor eventuele klachten over de behandeling is een klachtencommissie die de belangen van jou als patiënt behartigt.

Stichting het Nederlandse Register voor Osteopathie
Gildenweg 2
8304 BC Emmeloord
Telefoon: 0527 – 231159
Fax: 0527 – 631522
E-mail: info@osteopathie-nro.nl